SLUŽBY

Investičná výstavba

Vytyčovanie stavebných objektov
Porealizačné zameranie stavieb
Porealizačné zameranie inžinierskych sietí
Polohopisné a výškopisné plány
Zameranie a spracovanie pozdĺžnych a priečnych profilov s výstupmi v požadovanom formáte
Zameranie a spracovanie podzemných a nadzemných vedení
Digitalizácia a vektorizácia mapových podkladov
Spracovanie a vyhotovenie komplexnej geodetickej dokumentácie k jednotlivým prácam – konečné výstupy práce v požadovanom formáte
Účelové mapy veľkých mierok
Meranie geometrických parametrov žeriavových dráh
Topografické práce
Budovanie bodových polí
Digitalizácia mapových podkladov

Služby v oblasti katastra nehnuteľností

Vyhotovovanie geometrických plánov
Vytyčovanie hraníc pozemkov
Rozdelenie pozemkov
Zameranie stavieb
Vytýčenie stavieb
Budovanie bodových polí
Identifikácia pozemkov
Kontrolné merania
Zameranie stavieb ku kolaudácii
Zameranie rozostavených stavieb
Zameranie stavieb pre projektovú dokumentáciu

Banskomeračské práce

Vyhotovovanie, vedenie a dopĺňanie banskomeračskej dokumentácie pri banskej činnosti a činnostiach vykonávaných banským spôsobom.
Vyhotovovanie dokumentácie pre zriaďovanie chránených ložiskových území a dobývacích priestorov.
Výpočty kubatúr.